Sarah Appleton Matt Band Grand Sarah Appleton Matt Bands

Matte Band Grand

+ 18k Gold
+ 6 grams
+ Matt Finish
+ Handmade in Paris