Sarah Appleton Chain bar ring 18K gold Sarah Appleton Chain bar ring 18K gold

Chain Bar Ring

+ 18k Gold
+ Curved bar on chain
+ Handmade in Paris